Администрација

У Средњој школи “Вук Караџић” Љубовија, на административно техничким пословима је запослено укупно два радника:

  • Биљана Јовичић, дипл. правник – секретар школе
  • Богосав Павловић, дипл. економиста – шеф рачуноводства

Секретар школе

У школи на пословима секретара школе ради дипломирани правник са условима предвиђеним из члана 67. Закона о основама система образовања и васпитања. Поред послова који су одређени у Закону, директор школе, секретару дао је посебним актом поједина овлашћења за која је он надлежан. Секретар присуствује седницама Школског одбора и упознаје да ли су одлуке у складу са Законом и сигнализира директору школе о незаконитим одлукама.

Рачуновођа школе

Рачуновођа школе је лице које обавља послове у складу са Законом о рачуноводству и ревизији. Његов задатак је благовремено састављање финансијских извештаја, књижење и ажурирање књиговодственог стања. За свој рад је директно одговоран директору школе.