Стручни активи и Стручна већа

Стручни активи

Стручни актив за развојно планирање

 • Горица Кривак -координатор
 • Весна Пешић
 • Драгана Арсић
 • Снежана Кнежевић
 • Слободан Гачић
 • Представник Савета родитеља
 • Представник школског одбора

Стручни  актив за развој школског програма

 • Горица Кривак – координатор Тима
 • Љубиша Живковић – секретар
 • Биљана Јањић
 • Данијела Вујић
 • Владо Ракић
 • Снежана Кнежевић

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

 • Горица Кривак – координатор Тима
 • Весна Пешић
 • Марко Медић
 • Драгана Арсић
 • Немања Грујић

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања

 • Милан Јовановић
 • Горица Кривак
 • Марко Медић
 • Слободанка Васић
 • Биљана Јањић
 • Љубиша Живковић
 • Весна Пешић
 • Представник Савета родитеља
 • Представник Школског одбора

Тим за пружање додатне подршке ученицима

 • Горица Кривак – координатор Тима
 • Весна Пешић
 • Надежда Новаковић
 • Слободанка Васић
 • Милада Томић
 • Давид Мандић

Тим за инклузију

 • Горица Кривак – координатор Тима
 • Жељка Марковић
 • Надежда Новаковић
 • Слободанка Васић
 • Милада Томић
 • Давид Мандић

Тим за каријерно вођење и саветовање

 • Надежда Новаковић – координатор Тима
 • Нада Беатовић
 • Давид Мандић
 • Драгана Петровић
 • Милан Протић

Тим за професионални развој запослених

 • Горица Кривак- координатор Тима
 • Соња Мандић
 • Драгана Арсић
 • Раде Лукић
 • Љубиша Поповић
 • Зорица Павловић

Тим за маркетинг школе

 • Соња Мандић
 • Марко Медић
 • Ђорђе Митровић
 • Раде Лукић
 • Драгана Арсић
 • Слободан Гачић

Тим за развој међупреметних компетенција и предузетништва

 • Горица Кривак
 • Нада Беатовић
 • Драгана Петровић
 • Жељка Марковић
 • Раде Лукић
 • Љубиша Поповић
 • Зорица Павловић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе

 • директор
 • Секретар
 • Стручни сарадник – педагог
 • Председници Стручних  већа

Стручна већа

Р.Б. Назив већа Име и презиме руководиоца
1. Стручно веће из области предмета српски језик и књижевност Давид Мандић
2. Стручно веће из области предмета за стране језике Весна Пешић
3. Стручно веће из области предмета математика, информатика и рачунарство Ђорђе Митровић
4. Стручно веће из области  предмета друштвеих наука Марко Медић
5. Стручно веће из области предмета физичко васпитање Зорица Павловић
6. Стручно веће из области предмета музичка култура и ликовна култура Љубиша Поповић
7. Стручно веће из области економске групе предмета Драгана Арсић
8. Стручно веће из области предмета за природне науке Биљана Јањић

X