Правилник за избор ђака Генерације

На основу члана 56. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл.РС”, бр.62/03, 64/03 и 58/04), чл. 3. Правилника о похваљивању и награђивању ученика у средњој школи „Вук Караџић“ у Љубовији, Школски одбор је на седници од  _______________  године донео:

П Р А В И Л Н И К

за утврђивање ученика Генерације

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником се утврђују: критеријуми, поступак и рокови за проглашење ученика Генерације у Средњој школи “Вук Караџић” у Љубовији.

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Члан 2.

Критеријуми за утврђивање ученика генерације у Средњој школи “Вук Караџић” у Љубовији су следећи:

1. ПЛАСМАН УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА

Општинско такмичење:

 • прво место 3 бода
 • друго место 2 бода
 • треће место 1 бод

Регионално такмичење:

 • прво место 6 бодова
 • друго место 4 бода
 • треће место 2 бода

Републичко такмичење:

 • прво место 8 бодова
 • друго место 6 бодова
 • треће место 4 бода
 • похвала 2 бода

2. УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У СЕКЦИЈАМА

 • 2 бода по секцији у којој ученик активно учествује и постиже запажене резултате

3. УСПЕХ УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛОВАЊА

 • просечна оцена сваког завршеног разреда са 5,00 вреднује се са 12 бодова
 • матурски испит са просечном оценом од 5,00 вреднује се са 12 бодова
 • просечна оцена сваког завршеног разреда нижа од 5,00 вреднује се са 8 бодова
 • просечна оцена матурског испита нижа од 5.00 вреднује се са 8 бодова

4. ДИПЛОМЕ

 • Вукова диплома 12 бодова
 • Диплома по одлуци Наставничког већа за изузетан успех постигнут из предмета на републичком такмичењу: 5 бодова

II ПОСТУПАК И РОКОВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Члан 3.

Све активности ученика бодују се од првог до 4 разреда гимназије и економских техничара, а укупан број бодова добија се сабирањем бодова са свих нивоа такмичења из свих разреда који се бодују.

Остала планирана такмичења по Годишњем програму рада школе која нису наведена у овом Правилнику се бодују по овом Правилнику имајући у виду ранг тог такмичења (општинско, регионално, итд.).

Бодују се само она такмичења које је одобрило Министарство просвете и спорта и која су планирана Годишњим програмом рада школе.

Члан 4.

Ученик који по критеријумима има највише бодова проглашава се учеником Генерације, а уколико два или више ученика имају исти број бодова Наставничко веће доноси одлуку тајним гласањем. Ученик који има највише гласова се проглашава учеником Генерације.

Ако је и после тајног гласања исти број бодова одлука ће се донети тајним гласањем на наредној седници наставничког већа.

Ученик, незадовољан одлуком о проглашењу ученика Генерације,има право Приговора.

Образложен Приговор се подноси Школском одбору у року од осам дана од дана проглашења ученика Генерације.

Одлука Школског одбора је коначна.

Члан 5.

Одељењске старешине чији ученици су потенцијални кандидати за ученика генерације бодују ученике и резултате бодовања износе на наставничко веће.

Резултати морају бити образложени и документовани.

Одлуку о проглашењу ученика Генерације доноси наставничко веће на крају наставне године завршног разреда гимназије и економске школе и положеног матурског испита, а најкасније до 28. јуна текуће школске године.

Члан 6.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласним таблама у наставничкој зборници и холу школе.

Члан 7.

Ступањем на снагу овог правилника престају да важе одредбе Правилника о критеријумима за утврђивање ученика Генерације број: 117/06 од 27.03.2006. год.

ПРЕДСЕДНИК

(Смиљана Петровић,проф.)

X