Екскурзија

План  Екскурзија ученика 2023/2024

План и програм екскурзија

Планиране су екскурзије за ученике I, II, III и IV разреда, културно-историјским споменицима наше земље и у иностранству, националним, привредним, друштвеним, географским занимљивостима и геоморфолошким карактеристикама регија које се посећују. Образовно-васпитни циљеви екскурзија су:

–        упознавање са географским местима, насељима, пределима, културно-историјским споменицима, географским и економским објектима,културним наслеђем и привредним достигнућима према програму екскурзија;

–        повезивање стеченог знања и искуства са искуством из праксе; развијање свести,информисаност и заинтересованости ученика за одређени проблем, као и подизање нивоа стручности и опште културе ученика.

Циљ екскурзије је и унапређење комуникативности,социјалне зрелости и временско-просторне оријентације ученика. Задаци екскурзије:

   – повезивање теорије и праксе непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини;

   – уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима;

   – упознавање културног наслеђа према програму екскурзије; – развијање еколошке свести и љубави према природи и околини која нас окружује;

   – упознавање са историјом појединих објеката и околине, као и упознавање са традицијом;

   – упознавање урбаног простора и природног амбијента у одредишту и на пропутовању;

   – развијање особина хуманизма, патриотизма, друштвености, другарства, одговорности, поштења, самосталности и др;

   – развијање способности за уочавање, разумевање, процењивање, доживљавање и изражавање лепог;

   – развијање позитивног односа према националним,културним и естетским вредностима; – развијање способности препознавања сопствених и туђих емоционалности у циљу унапређивања међуличних односа;

  – подстицање развоја својстава личности која су важна за друштвени живот; – развијање позитивног односа према раду непосредним упозанавањем са људима који се баве различитим професијама;

  – рационално коришћење времена за индивидуалне и колективне шетње, разоноду и спортске активности.

Васпитни циљ:  Посетама објектима и местима везаним за нашу ближу и даљу прошлост обогатити патриотска осећања ученика и учврстити љубав према сопственој отаџбини.Обиласцима значајних историјских споменика у иностранству развијати код ученика љубав према другим културама и лепотама светске баштине.

Екскурзије су планиране за прво полугодиште.

Путни правац: Љубовија – Крушевац – Куршумлија – Ниш – Љубовија  за први разред

Путни правац: Љубовија – Зајечар – Неготин Кладово – Љубовија за други и трећи разред

Путни правац: Љубовија – Паралија – Крф – Солун –Љубовија за четврти разред

Школска 2019-2020. година

Циљ: образовно- сазнајни

 • упознавање ученика са културом, историјом и природним  лепотама градова, проширивање знања о новој култури;
 • у директном сусрету са крајевима доживљавање онога што је теоретски обрађено из књижевности, историје, ликовне и музичке уметности;
 • подизање опште комуникативности, социјалне зрелости и временско- просторне оријентације ученика;
 • унапређење моралног, емоционалног, естетског васпитања.

Задаци: васпитни

 • развијање способности хуманизма, патриотизма, другарства, одговорности, поштења, самосталности и демократичности;
 • упознавање урбаног простора током пута и на одредишту;
 • развијање еколошке свести и љубави према природи;
 • рационално коришћење времена за индивидуалне и колективне шетње, разоноду и друго.

Време реализације: Прво/друго полугодиште

Маршрута: Љубовија – Крушевац – Ниш – Куршумлија – Љубовија

Садржаји:

 • Повезивање стечених знања из књижевности и историје са виђеним;
 • Упознавање природних лепота наше земље;

Носиоци:  Директор, одељењске старешине.

Циљ: образовно- сазнајни

 • упознавање ученика са културом, историјом и природним лепотама;
 • проширивање знања о нашој културикултури;
 • у директном сусрету са овим земљама доживљавање онога што је теоретски обрађено из књижевности, историје, ликовне и музичке уметности;
 • подизање опште комуникативности, социјалне зрелости и временско- просторне оријентације ученика;
 •  унапређење моралног, емоционалног, естетског васпитања.

Задаци: васпитни

 • развијање способности хуманизма, патриотизма, другарства, одговорности, поштења, самосталности и демократичности;
 • упознавање урбаног простора током пута и на одредишту;
 • развијање еколошке свести и љубави према природи;
 • рационално коришћење времена за индивидуалне и колективне шетње, разоноду и друго.

Време реализације: Прво полугодиште

Маршрута: Љубовија – Зајечар – Неготин – Кладово – Доњи Милановац – Љубовија

Садржаји:

 • Упознавање културних и уметничких знаменитости града Неготин, Кладово, Пожаревац;
 • Сазнавање о географским појмовима (Ђердапска клисура)  о природним феноменима (Ресавска пећина) о историји (Хајдук Вељка кућа);

Носиоци:  Директор, одељењске старешине.

Циљ: образовно- сазнајни

 • упознавање ученика са културом, историјом и природним  лепотама;
 • проширивање знања о народима и њиховој култури;
 •  у директном сусрету са овом  земљом доживљавање онога што је теоретски обрађено из књижевности, историје, ликовне и музичке уметности;
 • подизање опште комуникативности, социјалне зрелости и временско- просторне оријентације ученика;
 • унапређење моралног, емоционалног, естетског васпитања.

Задаци: васпитни

 • развијање способности хуманизма, патриотизма, другарства, одговорности, поштења, самосталности и демократичности;
 • упознавање урбаног простора током пута и на одредишту;
 • развијање еколошке свести и љубави према природи;
 • рационално коришћење времена за индивидуалне и колективне шетње, разоноду и друго.

Време реализације: Прво полугодиште

Маршрута: Љубовија – Требиње

Садржаји:

 • Упознавање културних и уметничких знаменитости града;

Носиоци:  Директор, одељењске старешине.

Циљ: образовно- сазнајни

 • упознавање ученика са културом, историјом и природним  лепотама Паралије,
 • проширивање знања о народима и њиховој култури;
 •  у директном сусрету са овим земљама доживљавање онога што је теоретски обрађено из књижевности, историје, ликовне и музичке уметности;
 • подизање опште комуникативности, социјалне зрелости и временско- просторне оријентације ученика;
 • унапређење моралног, емоционалног, стетског васпитања.

Задаци: васпитни

 • развијање способности хуманизма, патриотизма, другарства, одговорности, поштења, самосталности и демократичности;
 • упознавање урбаног простора током пута и на одредишту;
 • развијање еколошке свести и љубави према природи;
 • рационално коришћење времена за индивидуалне и колективне шетње, разоноду и друго.

Време реализације: Прво полугодиште

Маршрута: Љубовија – Паралија -Крф – Солун – Љубовија

Садржаји:

 • Упознавање културних и уметничких знаменитости Грчке;
 • Посета Српском гробљу Зејтинлик;
 • Упознавање са Метеорима;

Носиоци:  Директор, одељењске старешине.

Галерија слика са екскурзија